Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om Bull & Bear

 • För dig som har en tydlig uppfattning om hur börsen kommer utvecklas, är villig att ta risk och vill ges möjlighet att tjäna pengar vid såväl börsuppgång som börsnedgång.

   

  - Bull-certifikat passar dig som tror på en stigande marknad.

   

  - Bear-certifikat passar dig som tror att marknaden kommer gå ner.

 • Hur stor avkastningen blir beror på vilken hävstång du väljer. Högre hävstång öppnar möjlighet för högre avkastning – men ökar också risken för kursförlust. Swedbank erbjuder certifikat med olika hävstång.

 • Certifikaten kan vara kopplade till olika tillgångsslag och marknader som exempelvis enskilda aktier, aktieindex, råvaror eller krediter.

 • Swedbanks Bull-certifikat följer utvecklingen för en underliggande tillgång och ökar i värde med daglig hävstång när underliggande tillgång stiger i värde. Det innebär att certifikatet på daglig basis stiger mer än uppgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, det vill säga, hur stor värdeökningen blir, beror på vilken hävstång du väljer. Väljer du exempelvis Bull-certifikatet med hävstång 2 innebär det att när underliggande tillgång stiger med en procent under en dag, stiger Bull-certifikatet i värde med 2 procent samma dag. Stiger underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 4 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället sjunker, sjunker kursen i Bull-certifikatet med 2 gånger den dagliga utvecklingen.

 • Swedbanks Bear-certifikat följer utvecklingen för en underliggande tillgång och ökar i värde med daglig hävstång när underliggande tillgång faller i värde. Det innebär att certifikatet på daglig basis stiger mer än nedgången i underliggande tillgång. Hur mycket mer, det vill säga, hur stor värdeökningen blir beror på vilken hävstång du väljer. Swedbank erbjuder flera Bear-certifikat med olika hävstång. Väljer du exempelvis ett Bear-certifikat med hävstång 2 innebär det att när underliggande tillgång faller med en procent under en dag, stiger Bear-certifikatet i värde med 2 procent samma dag. Faller underliggande tillgång med 2 procent, blir din värdestegring 4 procent och så vidare. Om värdet på tillgången istället stiger, sjunker kursen i Bear-certifikatet med 2 gånger den dagliga utvecklingen.

 • Då medför placeringen en förlust. Hur stor förlusten blir beror på hur mycket underliggande tillgång stiger/sjunker i värde, vilken hävstång placeringen har samt om underliggande tillgång tangerar en så kallad stoploss nivå.

 • I likhet med en aktie, är Swedbanks certifikat börsnoterade värdepapper som du enkelt kan köpa och sälja via bankens kontor, telefonbanken eller via internetbanken. Swedbank kommer under normala marknadsförhållanden erbjuda likviditet i certifikaten genom att ställa både köp – och säljkurser. Hur länge du väljer att behålla certifikatet bestämmer du själv även om placeringshorisonten för ett innehav i ett certifikat är kort. Våra Bull & Bear-certifikat handlas styckevis. Om exempelvis en Bull kostar 100 kronor innebär ett köp av 1000 stycken Bull att du får betala 100 000 kronor plus courtage.

 • Courtaget vid handel med Swedbanks Bull & Bear-certifikat i Internetbanken och Mobilbanken är avgiftsfri. För övriga kanaler gäller ordinarie prislista.

 • Marknadsrisken innebär att värdet av certifikatet bland annat kommer att variera med underliggande tillgångs utveckling. Skulle underliggande tillgång sjunka i värde kommer värdet på Bull-certifikatet att sjunka med hävstången gånger dagliga förändringen. På liknande sätt kommer Bear-certifikatet att falla i värde om underliggande tillgång stiger.

   

  Kreditrisk menas möjligheten att Swedbank inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot fordringshavare. Skulle detta ske riskerar du som placerare i certifikatet att förlora delar av eller hela ditt placerade belopp, oavsett hur den underliggande tillgången utvecklas. Ett sätt att bedöma kreditrisken på Swedbank är att titta på Swedbanks kreditbetyg.

   

  Likviditetsrisken är risken att handeln på marknaden minskar kraftigt eller upphör, vilket gör det svårt eller omöjligt för dig att sälja din placering. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs, drabbas av tekniska fel eller åläggs restriktioner under viss tid. Vid sådana tillfällen kan det hända att banken inte ställer köpkurser. Banken kan även själv drabbas av tekniska fel eller annan händelse som under kortare eller längre perioder omöjliggör upprätthållande av en likvid marknad.

   

  Valutarisk förekommer i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta. Det innebär att certifikatet kan minska i värde på grund av valutakursförändringar.

   

  Urholkningsrisk

  Certifikatets värde reduceras även vid en sidledes marknadsutveckling på grund av certifikatets konstruktion. Längre innehav kan därför bli ofördelaktigt och den rekommenderade placeringshorisonten är därför kortsiktig. Certifikaten rekommenderas därför inte som en passiv investering eller vid en tro på en sidledes marknad.

 • Bull-certifikatet har ingen utsatt förfallodag. Det normala är att du som placerare säljer ditt innehav på marknaden när du själv önskar.

 • När du handlar Swedbanks Bull-certifikat betalar du vanligt courtage, precis som när du köper aktier. Vid handel tas en spread mellan köp och säljkurs ut. Ett certifikats värde vid marknadens öppning motsvarar föregående noteringsdags stängningskurs justerat med marginaluttag. Marginaluttaget består av en hedgekomponent och en räntekomponent. Det innebär att om underliggande tillgång är stillastående kommer certifikatets värde att sjunka eftersom hedge- och räntekomponenten uttas dagligen. För mer information om marginaluttaget, se slutliga villkor för varje enskilt certifikat.