Placeringarna i SPAX Sverige Horisont, SWEO696A, SWEO696B, SWEO699A och SWEO699B har följt utvecklingen i OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index TM, ett svenskt etiskt och hållbart aktieindex. Detta index har beräknats i samarbete med GES Investment Services, norra Europas ledande forsknings- och tjänsteleverantör för ansvarsfulla investeringar. OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index TM har omfattat ledande företag vad gäller hållbarhet som har valts ut baserat på hur väl de uppfyllt kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Kriterierna har varit baserade på internationella riktlinjer för ESG-frågor. De 40 högst rankade bolagen har ingått i indexet. Bolag med verksamhet inom oetiska branscher som vapen, alkohol, tobak, pornografi och spel har valts bort.

OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index TM slutade beräknas av Nasdaq OMX den 1 december 2017. I och med att detta index inte längre existerar, har Swedbank beslutat byta ut det mot ett annat index. I berörda produkter har OMX GES Sustainability Sweden Ethical Index TM ersatts av OMX GES OMXS30 Ethical Index TM. Även detta nya index beräknas i samarbete med GES Investment Services. Basmarknaden för det nya indexet består i dagsläget av de 31 största bolagen på Stockholmsbörsen med undantag för de bolag som inte uppfyller GES Global Ethicals etiska riktlinjer. Dessa etiska riktlinjer innebär att företag som har verksamhet inom oetiska branscher som försäljning av vapen, alkohol, tobak, pornografi och spel har valts bort. I dagsläget består indexet av 27 bolag.

Följande placeringar är berörda av ovanstående byte av index

 

Skillnaden mellan ursprungligt och nytt index

Det nya indexet ger exponering mot stora svenska bolag och filtrerar efter etiska aspekter. Det ursprungliga indexet hade utöver den etiska filtreringen även en positiv screening avseende miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Båda index ger/gav endast exponering mot svenska aktier. Det ursprungliga indexet gav också, utöver exponeringen mot de stora svenska bolagen, en mindre del exponering mot medelstora företag, vilket det nya indexet saknar.

Ingående bolag 2017-12-01 i respektive Index

 

Om kunden inte längre önskar behålla sin placering efter indexbytet går det att avyttra produkten på andrahandsmarknaden. Förändringen genomförs 1 december 2017.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Strukturerade placeringar på:

Telefon: 08-5859 3000

e-post: