Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor

Ställ din fråga här

Användarvillkor

1. Allmänt
Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkoren”) gäller för denna webbplats (www.dalsbank.se) som innehas av Dalslands Sparbank, Box 33, SE-464 21 Mellerud, Sverige, organisationsnummer 562500-5243 (Dalslands Sparbank).

Genom att gå in på Dalslands Sparbanks webbplats och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren.

2. Begränsningar i användningen av webbplatsen
Informationen på Dalslands Sparbanks webbplats härrör från källor som banken bedömer tillförlitliga. Dalslands Sparbank eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas. Dalslands Sparbank garanterar inte att webbplatsen eller de Internettjänster som tillhandahålls via hemsidan fungerar utan avbrott eller störningar.

Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informationsgivaren, om inte informationsgivaren uttryckligen meddelar att så är fallet.

Dalslands Sparbanks webbplats vänder sig inte till personer, som är förbjudna av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller där de är medborgare från att ta del av informationen på en sådan webbplats. Personer som är förbjudna att ta del av informationen eller som är tveksamma till om det är tillåtet för dem att ta del av informationen ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i Australien, Japan, Kanada, Storbritannien eller USA.

Om Dalslands Sparbank anser (utan att Dalslands Sparbank behöver bevisa det) att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftningen eller andra regler i personens hemland eller i något annat land, kommer Dalslands Sparbank inte att tillhandahålla tjänster eller produkter till den personen.

3. Finansiella instrument
Dalslands Sparbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller långivningsuppdrag avseende emittenter/finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer som är tillgängliga på eller via webbplatsen.

4. Ansvarsbegränsning
Användning av informationen på webbplatsen sker på användarens egen risk. Dalslands Sparbank ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av webbplatsen.

5. Upphovsrätt och varumärken
Dalslands Sparbank - eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till informationen på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan rättsinnehavarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den mån det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får dock inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivande.

Deltagare i chattar, debatter och liknande på Dalslands Sparbanks webbplats får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. En deltagare som lägger in material förutsätts medge att Dalslands Sparbank får lagra, sprida och publicera materialet.

6. Länkning m m
Om Dalslands Sparbank tillhandahåller länkar till tredje parts webbplats, innebär en sådan länk inte en rekommendation eller en garanti från Dalslands Sparbanks sida beträffande de tjänster och produkter som tillhandahålls på eller via en sådan webbplats. All användning av sådana länkar sker på användarens risk och Dalslands Sparbank är inte ansvarig för innehållet på, användningen av eller tillgängligheten till en sådan webbplats. Dalslands Sparbank har inte kontrollerat sanningen, riktigheten, skäligheten, trovärdigheten eller fullständigheten beträffande innehållet på en sådan webbplats.

Alla länkar till Dalslands Sparbanks webbplats ska öppnas i separat fönster. För närmare information om hur man länkar till Dalslands Sparbanks webbplats, se ”Länkning till Dalslands Sparbanks webbplats” nedan.

Vid länkning från Dalslands Sparbanks webbplats gäller att all information ska öppnas i ett separat fönster. Informationen får aldrig presenteras i anslutning till den andra webbplatsens varumärke eller logotyp, annat än om detta skriftligen överenskommits med Dalslands Sparbank.

7. Cookies
Dalslands Sparbanks webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen, s k persistenta cookies, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Dalslands Sparbank använder persistenta cookies för att följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.

Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna använda Dalslands Sparbanks internetbank och bankens övriga tjänster på Internet måste besökaren tillåta användningen av sessionscookies. Sessionscookies används för att besökaren ska kunna utföra sina bankärenden och försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.

Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Netscape m fl) säkerhetsinställningar. Besökaren kan neka användning av persistenta cookies utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Om besökaren nekar användningen av sessionscookies medför det att besökaren inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen.
8. Information enligt personuppgiftslagen, PUL, om behandling av personuppgifter
Banken behandlar personuppgifter som lämnas i samband med besök på bankens webbplats eller användande av Bankens appar, ansökan, intresseanmälan och när avtal träffas eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett uppdrag (t ex kreditupplysning eller affärsbedömning). Vid bankärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter även genom inspelning av telefonsamtal. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande av uppgifter från offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister SPAR.

Banken behandlar personuppgifterna för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har träffats. Behandling av personuppgifter sker även för att banken ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för finansiell rådgivning, marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, till exempel i riskberäkningsmodeller som Banken använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Banken kan också, om inte direktreklamspärr har begärts, komma att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål, varvid kunder kan komma att kontaktas via e-post.

Personuppgifter kan för angivna ändamål, med beaktande av banksekretessen, komma att lämnas ut till och behandlas av företag inom Dalslands Sparbank och andra företag som banken samarbetar med, till exempel kreditupplysningsföretag och företag som hanterar betalningskrav. I vissa fall är Banken också skyldig att lämna uppgifter till myndighet, till exempel till Skatteverket och Finansinspektionen.

Om besökare eller kund önskar information om vilka uppgifter Banken behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad - begäran härom till banken på den adress som du finner ovan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från Banken eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift.9. Tillämplig lag m m

Webbplatsen och dessa Användarvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Tvister i anledning av webbplatsen och dessa Användarvillkor skall uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.
___________________________________________________________________________________
© Dalslands Sparbank. Användarvillkor

Stäng Skriv ut