De senaste åren har Swedbank Robur haft flera panelsamtal i Almedalen om hållbarhet och bolagsstyrning. Under årets Almedalsvecka ville vi lyfta upp styrelsernas arbete med hållbarhet. Med Caroline Sundewall som moderator lyftes ett antal frågeställningar: Hur integrerar styrelserna hållbarhet på agendan? Hur går vi från att rapportera till att integrera hållbarhet i verksamheten? Hur vet vi som ägare att styrelserna arbetar med hållbarhet på rätt sätt?

Styrelsen – ägarnas förlängda arm

Styrelsen är ägarens förlängda arm och det är här det strategiska arbetet med hållbarhet måste börja. Det är en förutsättning för ett hållbart värdeskapande. Vi vet också att ett svagt hållbarhetsarbete kan bli väldigt kostsamt för aktieägarna. Vi har också kunder som efterfrågar, inte bara vad de får i avkastning, utan också hur man får det. Avsikten med panelsamtalet var att lyfta fram både ”best practise” och ”lessons learned” när det gäller hållbarhet i styrelserummen.

Ett engagemang från alla i kedjan

Ett bra arbete med dessa frågor i styrelserna förutsätter ett engagemang från alla i kedjan. Självklart ett engagemang från styrelseledamöterna och en insiktsfull styrelseordförande som ser till att frågorna kommer upp på agendan, som utvärderar och följer upp. En verkställande ledning som inte bara rapporterar utan konkret integrerar hållbarhet i affären utifrån bolagets specifika förutsättningar. En hållbarhetschef som dagligen bevakar och driver frågorna, utbildar och får komma till tals i styrelserummen. Revisorer som följer upp och skapar genomlysning. Ägare och valberedningar som arbetar för att kompetensen finns i styrelserna.

Insikter från panelsamtalet

I vår Almedalspanel fanns alla dessa perspektiv representerade. Allt från styrelseordförande och revisor till företagsledning och hållbarhetschef. För ytterligare information om panelens sammansättning, se faktarutan.

Panelen konkluderade att mycket handlar om rätt företagskultur. Det går inte att få till ett bra hållbarhetsarbete om det inte finns en företagskultur som stödjer detta. Rätt ton från toppen, transparens och lyhördhet är oerhört centralt och att vi vågar lyfta och diskutera våra etiska dilemman. En annan insikt var att hållbarhet måste in i affärsplaneringen och integreras i affären på riktigt. Det är viktigt att känna till den globala hållbarhetsagenden men frågorna måste göras konkreta och individuella för det specifika bolaget. Flera i panelen lyfte också vikten av att styrelserna har bra verktyg och struktur för sitt arbete i form av riskkartor, mål och återrapportering.

Swedbank Robur som ägare

Som ägare har vi sett att mycket hänt de senaste åren när det gäller hållbarhet på styrelseagendan. Samtidigt ser vi att bredden och komplexiteten på hållbarhetsområdet ökar. Vår ambition med panelsamtalet var att tydliggöra att ett bra hållbarhetsfokus i styrelserna är viktigt och att detta är en parameter för oss när vi utvärderar styrelsernas arbete. Ägare har också ett ansvar för att kompetens och engagemang i dessa frågor finns i styrelserna.

Paneldeltagare

Johan Karlström VD och koncernchef Skanska
Kersti Strandqvist Hållbarhetschef Essity och styrelseledamot SJ
Charlotte Strömberg Styrelseordförande Castellum och styrelseledamot ibland annat Bonnier Holding, Ratos och Skanska
Svante Forsberg Senior Partner Deloitte
Henrik Tjärnström CEO Kindred Group
Caroline Sundewall Moderator och styrelseledamot ibland annat Hemfosa, Cramo och Elanders